Starosta Kwidzyński podaje do publicznej wiadomości

Materiał informacyjny Powiatu Kwidzyńskiego

Kwidzyn, dnia 16 kwietnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 124a w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. – dalej k.p.a.)

Starosta Kwidzyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. zostały wydane decyzje administracyjne:

  1. w trybie art. 124a i 124 u.g.n. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 262 (o pow. 1,8500 ha) obręb Julianowo, gmina Prabuty, poprzez udzielenie zezwolenia spółce Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie na przeprowadzenie przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV (sprawa nr WG-III.6821.59.2020.DJ);
  2. w trybie art. 124a i 124 u.g.n. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 263 (o pow. 3,8900 ha) obręb Julianowo, gmina Prabuty, poprzez udzielenie zezwolenia spółce Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie na przeprowadzenie przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV (sprawa nr WG-III.6821.61.2020.DJ).

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, iż wszyscy zainteresowani tj. spadkobiercy prawa własności ww. działek, mogą zapoznać się z aktami sprawy w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, przy ul. Kościuszki 29b pok. nr 118 (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami). Z uwagi na stan epidemii i podjęte działania, mające na celu powstrzymanie rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ryzyko zakażenia, osobiste stawiennictwo w Starostwie Powiatowym jest możliwe po uprzednim umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę (pod numerem 55 646 5043).

Dodaj ogłoszenie