Ogłoszenie Wójta Gminy Ryjewo

Materiał informacyjny Gminy Ryjewo
Udostępnij:

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021, poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/164/21 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice w granicach działki nr 1002/1 w miejscowości Mątki, obręb Ryjewo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice w granicach działki nr 1002/1 w miejscowości Mątki, obręb Ryjewo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 13 grudnia 2021 r. do 3 stycznia 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Ryjewie, ul. Lipowa 1 82-420 Ryjewo, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Ryjewie w Sali nr 13 o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęcie w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi do projektu zmiany planu.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) informuję, że z projektem dokumentu oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w terminie i miejscu wyżej wyznaczonym, a także w postaci elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ryjewie.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu.

Uwagi do projektu zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Ryjewo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2022 r.

Uwagi mogą być wnoszone:

1. pisemnie na adres Urzędu Gminy w Ryjewie, ul. Lipowa 1 82-420 Ryjewo,
2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Ryjewie,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
(bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Ryjewo.

Dodaj ogłoszenie