Obwieszczenie Starosty kwidzyńskiego

Materiał informacyjny Powiatu Kwidzyńskiego
Udostępnij:

Kwidzyn, dnia 12 listopada 2021 r.
WG-III.6821.15.2021.DJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie z art. 124a i art. 124 w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 – dalej k.p.a.)

Starosta Kwidzyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

podaje do publicznej wiadomości, że dnia 12 listopada 2021 r. została wydana decyzja ograniczająca sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 546 (o pow. 0,2683 ha) obręb Ryjewo, gmina Ryjewo, poprzez udzielenie zezwolenia spółce Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie na przeprowadzenie przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nn – 0,4 kV.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, iż wszyscy zainteresowani tj. spadkobiercy prawa własności przedmiotowej działki, mogą zapoznać się z aktami sprawy w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, przy ul. Kościuszki 29b pok. nr 118 (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami). Z uwagi na stan epidemii i podjęte działania, mające na celu powstrzymanie rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ryzyko zakażenia, osobiste stawiennictwo w Starostwie Powiatowym jest możliwe po uprzednim umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę (pod numerem 55 646 50 43).

Z up. Starosty Kwidzyńskiego
Mariusz Lewandowski
Geodeta Powiatowy

Dodaj ogłoszenie